Jesteś tutaj

Sesja popularno - naukowa Piórem i Skalpelem

jb

  W dniu 11 czerwca 2015 roku w sali im. Celichowskiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się sesja popuarno-naukowa pt. Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów.  Wydarzenie to z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków miało na celu przybliżyć badaczom sztuki wielkopolskiej jak i ludziom zaangażowanym w ochronę zabytków najciekawsze prace konserwatorskie i co za tym idzie spektakularne odkrycia wynikające z tychże prac. Wybrano trzy obiekty: ołtarz późnorenesansowy, witraże XX-wieczne i barokowe malowidła ścienne. Do każdego obiektu dobrano dwóch prelegentów - historyka sztuki oraz konserwatora dzieł sztuki, wykonującego konserwację. Idęą tego dwugłosu było ukazanie jak najszerszego spektrum wiedzy o zabytku. Miało też być pobudzeniem do merytorycznej dyskusji nad stanem badań oraz ukazanie rozwiązań konserwatorskich, niejednokrotnie   nowatorskich nie tylko w zakresie zastosowanych technologii, ale także sposobu wykończenia estetycznego.

Pierwszy blok referatów dotyczył ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. św. Mikołaja  Krzywiniu. Pani Adriana Podmostko-Kłos z Muzeum Narodowego w Poznaniu przybliżyła słuchaczom stan badań nad ołtarzem. Wykazała analogie formalne z ołatrzami z terenu Wielkopolski oraz odniosła się do datowania późnogotyckiej centralnej kwatery ołtrza. Po wystąpieniu pani Podmostko-Kłos głos zabrał Stanisław Zborowski, konserwator dzieł sztuki, który w latach 2009-2011 prowadził prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu krzywińskim. W swoim wystąpieniu przedstawił problemy wielokrotnej, nie zawsze fachowo prowadzonej konserwacji ołtarza. Podkreślił wartość odsłoniętych warstw technologicznych, które pozwoliły mu datować ołtarz, co polemizowało z tezą jego przedmówczyni.

W następnej kolejności goście sesji mogli wysłuchać dwugłosu nt. zespołu witraży znajdujących się w kościele parafilanym w Michorzewie będących dziełem Krakowskiego Zakładu Witrażów i Mozaiki S. G. Żeleński. Jako pierwszy wystąpił Rafał Plebański, historyk sztuki od lat pasjonujący się wielkopolskimi witrażami, przybliżając osoby fundatorów michorzewskich witraży, ich projektanta oraz ich cechy ikonograficzne. Natomiast Marcin Czeski, witrażysta i konserwator wielu zabytkowych witraży, zaprezentował szczegółowo zabiegi konserwatorskie jakie prowadził przy witrażach i jednocześnie na ich przykładzie omówił wytyczne konserwatorskie ujęte w Corpus Vitrearum Medii Aevii.

Ostatnim punktem programu były dwa wystapienia na temat nowo odkrytych polichromii ściennych w kaplicy św. Barabary i zakrystii kościoła sukursalnego p.w. św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu. Jako pierwsza referat wygłosiła Pani Zofia Kurzawa historyk sztuki, autorka wielu publikacji o kościołach poznańskich. Pani Kurzawa przedstawiła program ikonograficzny odkrytych malowideł, jego analogie do wzorów włoskich, a także przybliżyła problem fundacji. W swojej wypowiedzi prelegentka nie ukrywała, że dziś malowidła w kościele św. Małgorzaty rodzą więcej pytań niż możliwości stawinia tez. Wypowiedź Pani Kurzawy uzupełniła Pani Anna Cybulska–Wojczyszyn, która wraz z firmą BUREUS Pana Radosława Adamczaka wykonywała prace konserwatorskie przy malowidłach śródeckich. Pani Cybulska–Wojczyszyn w swojej wypowiedzi kładła nacisk na złożoność decyzji konserwatorskich, problemu odsłaniania spod przemalowań, usunięciu frgmentów późniejszych sztukaterii z powierzchni polichromii oraz sposobu opracowania powierzchni malarskich zarówno rekonstruowanych form jak scalania kolorystycznego partii nieczytelnych.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dziękuje prelegentom oraz licznie przybyłym gościom  za udział oraz pozytywne, życzliwe oceny sesji skierowane na jej ręce.

jbjb jb jb jb jb jb jb  jbjbjbjb

Autor: Jolanta Goszczyńska, Marta Dworniczak, fot. Witold Męczyński
Data utworzenia: 29.05.2015 - 09:41
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29