Jesteś tutaj

Zmiany w ograniczeniach funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

ZARZĄDZENIE  NR       19 /2021

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08 czerwca 2021r.

§1 . Działając na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) wprowadzam od dnia 08 czerwca 2021r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

Urząd przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszymi uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg, wniosków i podań (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia). Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem  komunikacji elektronicznej (wuoz@poznan.wuoz.gov.pl), za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostają numery ogólne do Urzędu, adresy e- mail i skrzynka ePUAP dostępne na stronie internetowej: http://poznan.wuoz.gov.pl/.
Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:

Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl, wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy maseczki,  o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i siedzibach jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Klienci w urzędzie są zobowiązani do:

zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji  lub weryfikacji tożsamości danej osoby na prośbę pracownika Urzędu,
dezynfekcji rąk po wejściu do budynku w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób w budynku Urzędu. 

9. Na terenie siedzib Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa  podczas poruszania się w częściach wspólnych budynków urzędu tj.: korytarzach, klatkach schodowych, kancelarii, sekretariacie, archiwum zakładowym, i sali konferencyjnej oraz zachowania dystansu min. 1,50m oraz w kontaktach z klientami urzędu.

10. Przywrócona zostaje możliwość wyjazdów służbowych.  W trakcie wyjazdów służbowych, podczas kontaktu z klientem obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego .

11. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie urzędu

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2021 z dnia 22.03. 2021r..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.06.2021r.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Jolanta Goszczyńska

 

 

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 08.06.2021 - 11:21
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.06.2021 - 11:21