Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2019

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

IV nabór

1. Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2019 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2018 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r

WYNIKI NABORU

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)    Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że jeden z trzech oferentów otrzymał dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawaną w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 05.07.2019 r.

WYKAZ DOTACJI W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO Z DNIA  05.07.2019 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY UDZIELONYCH PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Lp.

 

Wnioskodawca

 

Cel dotacji

Kwota

udzielonej

dotacji

 

1.

 

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie

Oporowo 37

64-120 Krzemieniewo

Publikacja: „Kronika Oporowska 1637-1923” dodruk III

 

9 180,00 zł. 

 

 

 

 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

III nabór

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)    Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że jeden z trzech oferentów otrzymał dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawaną w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 03.06.2019 r. (III nabór)

WYKAZ DOTACJI W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO Z DNIA  03.06.2019 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY UDZIELONYCH PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

 

 

 

Lp.

 

Wnioskodawca

 

Cel dotacji

Kwota

udzielonej

dotacji

 

1.

 

Towarzystwo Salezjańskie

Inspektoria pw. Świętego Wojciecha

Ul. Św. Jana Bosko 1

64-920 Piła

Publikacja: „Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania”

 

15 687,00 zł. 

 

1. Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2019 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2018 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r

 

 

 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

II nabór

 

1. Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2019 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2018 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że żaden z trzech oferentów z powodu braków formalnych nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 26.03.2019 r.

 

 

 

 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

1, Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2019 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2018 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 14.03.2019 r. odwołuje otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 22.02.2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury obejmującego popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Wielkopolski, z uwagi na fakt, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało umieszczone ogłoszenie w sprawie przedmiotowego konkursu otwartego, jednakże omyłkowo Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) zawierał wzór dokumentów obowiązujących dopiero od 01.03.2019 r.

Zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert ogłoszonego 22.02.2019 r.

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 02.08.2019 - 12:26
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 17.04.2020 - 10:29