Jesteś tutaj

Przetarg na usługi pocztowe 2014

Status: 
zakończony

Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 23 grudnia 2013 roku

Pytanie 1

SIWZ pkt III. Opis przedmiotu zamowienia ppkt. 3 "3. Zamawiający zobowiązuje się do segregowania przesyłek na przesyłki miejscowe (odpowiednio do miejsca nadania) i zamiejscowe)."

Czy Zamawiający jest w stanie oszacować ile przesyłek nierejestrowanych (zwykłe) oraz rejestrowanych (polecone) nie będących przesyłkami najszybszej kategorii (ekonomiczne) danego rodzaju w obrocie krajowym będzie nadawanych na obszar miejscowy - wszystkie miejscowości o kodzie pocztowym rozpoczynającym sie cyfrą "6" za wyjątkiem 64-9, 64-8, i 67 -2, które wraz z pozostałymi kodami pocztowymi zaliczane są do do obszaru zamiejscowego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości przesyłek, nie będących przesyłkami najszybszej kategorii danego  rodzaju, w obrocie krajowym, jaka będzie nadawana na obszar miejscowy.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza po rozstrzygnięciu przetargu podpisanie Porozumienia ramowego doprecyzowującego kwestie technologiczne takie jak: wskazanie placówek pocztowych nadawczych, które będą obsługiwały Zamawiającego, treść obowiązujących nadruków na przesyłkach o uiszczonej oplacie oraz regulaminy techniczne Operatora?

Odpowiedź:

  1. Zamawiający w umowie zastrzegł zawarcie porozumienia technicznego w przedmiocie treści obowiązujących nadruków na przesyłkach o uiszczonej oplacie. W przypadku braku osobnego porozumienia w tym zakresie obowiązywać mają reguły określone wewnętrznie przez Wykonawcę, na podstawie regulaminu.
  2. Wskazanie placówek pocztowych nadawczych, które będą obsługiwały Zamawiającego nastąpi w formie dodatkowego załącznika do umowy.
  3. W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie będą miały postanowienia regulaminu świadczenia usług pocztowych, zaakceptowanych przez właściwy organ regulacyjny w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2  i jego Delegatur w Kaliszu przy ul. Tuwima 10, Koninie przy al. 1 Maja 7, Lesznie przy pl. Komeńskiego 6  i Pile przy ul. Śniadeckich 46 w zakresie przyjmowana, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w 2014 roku

Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru jedynej złożonej w niniejszym postępowaniu oferty firmy:

Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa

adres do korespondencji:
Poczta Polska  S.A.
ul. Kościuszki 77
60-949 Poznań

Kryterium wyboru oferty była cena - 100 punktów

Wykonawca uzyskał 100 punktów

Autor: Paulina Grzelak
Data utworzenia: 18.10.2014 - 17:55
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.08.2017 - 12:24