Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

                                                                                            

 W dniu 6 września 2019r. w  Dziekanowicach  odbyły sie główne uroczystości  z okazji 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

           W kościele p.w. św. Michała w Domachowie od 2017r. prowadzone są prace konserwatorskie z ramach projektu  „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski –etap II”  realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020. Wśród  wykonywanych prac zaplanowano   konserwację bogatego drewnianego wyposażenia  świątyni  wraz z konserwacją  polichromii stropu  prezbiterium i nawy.  W trakcie prac w 2018 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

 

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

                 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 34 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

III nabór

Strony