Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

- 2 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

- 11 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy

 

Zarządzenie nr 7 Szefa KPRM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.  ) na zadanie pn.:

Usługi pocztowe:

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Z żalem informujemy, że dnia 18 stycznia 2019 roku w Poznaniu zmarł ksiądz prałat Marian Lewandowski.

Był specjalistą w dziedzinie sztuki sakralnej i ochrony zabytków, kształcił się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiując historię sztuki oraz konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1967 roku był kustoszem, następnie dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a także członkiem archidiecezjalnej Komisji Budowlanej i Konserwatorskiej.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o rozpoczęciu  kolejnej edycji  corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”.  Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków .

Procedurę konkursową realizuje  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami , w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania  zabytków.

Strony