Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Kościół pwp. Św. Małgorzaty w Graboszewie, fot. Grzegorz Budnik

Wspaniałe odkrycie w kościele pw. Świętej Małgorzaty w Graboszewie. W trakcie demontażu elementów ołtarza głównego, przewidzianych do konserwacji w III etapie prac przy tym obiekcie, konserwatorzy odsłonili gotyckie polichromie na wschodniej ścianie prezbiterium. Po poinformowaniu o odkryciu Delegatury WUOZ w Koninie, a następnie uzyskaniu stosownego pozwolenia na podjęcie prac konserwatorsko-restauratorskich przy wschodniej ścianie prezbiterium, przystąpiono do oczyszczenia powierzchni ściany z luźnych zabrudzeń powierzchniowych w obrębie polichromii za zapleckiem ołtarza głównego.

Uprzejie informujemy o zaistniałej omyłce  zawartej w ogłoszeniu o pracę w Biuletynie Służby Cywilnej i na stronie wuoz gdzie błędnie podano adres pod jakim zamieszczono wymaganą Informację o prywatności (https://poznan.wuoz.gov.pl/praca). Prawidłowy adres to https://poznan.wuoz.gov.pl/oferty-pracy. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz.

Strony