Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 20.05.2021 r. zmarła Mirosława Dernoga. Urodzona w 20.01.1953 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1978 roku ukończyła archeologię, specjalność Konserwator Zabytków Archeologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Chrzypsko Wielkie, kościół św Wojciecha, Madonna z Dzieciatkiem

       Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 31 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu „Ochrona Zabytków” tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r.

W zakładce Przetargi wprowadzono nowe ogłoszenie o przekazaniu lub zbyciu samochodu osobowego Fiat Stilo, którego cena wywoławcza została obniżona do 4500 zł.

Strony