Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz pracowników, proszę o maksymalne ograniczenie wizyt osobistych w naszym urzędzie. Osobista wizyta klienta, wyłącznie w sprawie niecierpiącej zwłoki, jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu jej z pracownikami właściwej komórki organizacyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje,

iż terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowo -administracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Informacje szczegółowe:

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

1. Oferta konkursowa

Strony