Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
17-04-2018

4 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

l) 4 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

 

Zarządzenie nr 10 Szefa KPRM

06-04-2018

Nominowani w konkursie Zabytek Zadbany 2018r., z terenu województwa wielkopolskiego

           Konkurs „Zabytek Zadbany” organizowany jest od 1975 roku. Jego celem jest uhonorowanie wzorowych gospodarzy obiektów zabytkowych, którzy podczas prowadzonych prawidłowo prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych  przywrócili dawną świetność zabytkom oraz wyeksponowali ich  walory architektoniczne, artystyczne i estetyczne.

       Nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedury konkursu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.        

02-03-2018

Polichromie w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację kościoła i klasztoru OO Franciszkanów w Kaliszu”, finansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urzędu Miasta w Kaliszu, na ścianie północnej pierwszego przęsła prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława BM w Kaliszu, podczas usuwania wtórnych nawarstwień odkryto dekorację malarską. Pierwsze fragmenty malowidła ujawniły się podczas prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w styczniu br.

07-02-2018

Informacja dla osób i instytucji korzystających z platformy EPUAP

Uprzejnie  informujemy, że z powodu awarii sytemu zawiesza się do odwołania możliwość przesyłania korespondencji przez plaformę EPUAP na konta delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Korespondencję należy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu  WUOZPOZ/skrytkaESP/. Za powstałe utrudnienia  bardzo przepraszamy.

01-02-2018

Dofinansowanie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo dotyczący przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Strony