Jesteś tutaj

Aktualności

Generalny Konserwator Zabytków ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zabytek Zadbany 2020". Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzone ograniczenia wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczne ogłoszenie laureatów i wyróżnionych zostało opublikowane na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

ZARZĄDZENIE  NR  23/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 maja 2020r.

W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz pracowników, proszę o maksymalne ograniczenie wizyt osobistych w naszym urzędzie. Osobista wizyta klienta, wyłącznie w sprawie niecierpiącej zwłoki, jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu jej z pracownikami właściwej komórki organizacyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje,

iż terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowo -administracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Informacje szczegółowe:

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Strony